Posts from the ‘ประวัติศาสตร์’ Category

ศึกษาก่อนเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.5

ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
ระบบศักดินาสวามิภักดิ์

อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน

อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

Advertisements

การปฏิวัติอเมริกา

ประวัติศาสตร์อังกฤษ

การปฏิวัติในอังกฤษ

ประวัติศาสตร์ ม.2


ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์แล้วสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดของตนเองส่งในวันที่ 20 กันยายน 2554

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 1 กำเนิดอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 2 สถาปัตยกรรมอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 3 การฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 4 อู่ต่อเรือสมัยอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 5 วิถีชีวิตชาวอยุธยา