ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายภาคภูมิ นามสกุล ภิมาลย์ เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2530 ปัจจุบันอายุ 22 ปี
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา จำนวน 2 คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 1
บิดาชื่อ นายสมศักดิ์ นามสกุล ภิมาลย์ อาชีพ รับจ้าง
มารดาชื่อ นางส่วย นามสกุล ภิมาลย์ อาชีพ รับจ้าง
ภูมิลำเนา 50 หมู่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
ที่อยู่ปัจจุบัน 50 หมู่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ปัจจุบันกำลังศึกษา อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดภาคเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75
เกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.09
เกรดเฉลี่ยสะสมหลังจากเรียนจบชั้นปีที่ 5 ได้เกรดเฉลียสะสม 2.91

Advertisements